TONIO - 22494TON

PULL,50%COT.50%ACRYL.
22494TON:01:1